Vám nenáleží poznat čas konce věků!

0
145

Když se jeho učedníci a apoštolové ptali na dobu, kdy začne vládnout jako Boží král, Ježíšova odpověď v evangeliu apoštola Matouše zněla: ‚Ten den a hodinu nezná nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jen Otec‘. – Matouš 24:36. Ale to řekl ještě před svou mučednickou smrtí a vzkříšením! A před vystoupením do nebes ke svému Otci jeho slova na stejnou otázku už byla jiná:

„Když se shromáždili, zeptali se ho: ‚Pane, obnovíš již v této době království v Izraeli‘? On jim odpověděl: ‚Není vaší věcí znát časy nebo období, které určil Otec ve své pravomoci. Ale když na vás přijde svatý duch, dostanete moc a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celé Judeji a Samaří a až v nejvzdálenějších končinách země‘.“ – Skutky apoštolů 1:6-8.

Co z těchto slov ve dvou různých situacích můžeme pochopit? Před svou obětní smrtí a vzkříšením Ježíš neznal čas konce! Ale po jeho vzkříšení situace už mohla být zcela jiná! Ale jeho odpověď byla mířena svým učedníkům v prvním století, a tím nebyl zjeven čas konce. Na druhé straně o jeho pomazaných bratrech v době konce prorok Daniel říká:

„Ti, kdo mají pochopení, budou zářit jako jas oblohy a ti, kdo pomáhají mnohým stát se spravedlivými, budou zářit jako hvězdy po celou věčnost. Ale ty, Daniel, uchová ta slova v tajnosti a zapeče knihu až do času konce. Mnozí ji budou důkladně zkoumat a pravého poznání přibude.“ – Daniel 12:3, 4.

Z toho se můžeme poučit, že v pravém čase Stvořitel, Jehova Bůh, skrze svého syna, Ježíše Krista, postupně vysvětlí nejen čas konce, ale vše, co je napsáno v malém svitku, který dostal apoštol Jan od anděla, aby pak jednal, co mu bylo řečeno: ‚Musíš znovu prorokovat o lidech, národech, jazycích a mnoha králích‘. – Zjevení 10:11.

Předchozí článekPozitivistická teorie poznání
Další článekJak „bezbolestně“ uzavřít ránu po úrazu – bez chirurgického šití!